Nancy Six

Nancy Six

zegt wat ze denkt, tot spijt van wie 't benijdt!

Vragen, opmerkingen, laat me iets weten!

Vlaams Belang Ieper wil géén perk voor islamitische graven op de stedelijke begraafplaats.

PolitiekPosted by Nancy Six Wed, November 08, 2017 17:35:59

Eergisteren hield de SP.A tijdens de gemeenteraad een pleidooi voor een perk op de stedelijke begraafplaats om er moslims te begraven volgens de islamitische ritus.

Ze argumenteren hun voorstel als volgt: “moslims van de tweede en derde generatie zijn hier geboren en opgegroeid. Een belangrijk deel van hun familie en hun nabestaanden leeft meestal ook hier. Zo vinden ouders van een overleden kind het meestal belangrijk om het graf te kunnen bezoeken. Maar ook andere groepen moslims willen hier begraven worden; denk bijvoorbeeld aan vluchtelingen of migranten uit Oost-Europa. 

De islamitische ritus vraagt in hoofdzaak om graven met een andere oriëntatie – overledenen worden nl. begraven met het aangezicht naar de stad Mekka – én om een eigen toegang tot het perk.
We zijn dit als gemeenschap verschuldigd aan inwoners die erom verzoeken. En we moeten dit doen met een vanzelfsprekendheid die getuigt van respect voor hun geloofsovertuiging”. 


Aan de andere fracties werd gevraagd hun mening hieromtrent te geven en dit werd dus ook gedaan.
De fractieleidster van de liberalen repliceerde dat respect voor rituelen belangrijk zijn maar niet in die mate dat deze leiden tot segregatie. Principieel zijn de liberalen er niet tegen maar willen geen “aparte begraafplaats” exclusief voor zij die volgens de islamitische ritus begraven willen worden. Iedereen is gelijk in de dood…

Vervolgens verduidelijkte ik de visie van het Vlaams Belang. Voor de aanwezigen zal het wel niet verwonderlijk zijn dat wij als islam-kritische partij volledig tegen het voorstel zijn. Wij blazen niet warm en koud tegelijk in tegenstelling tot de liberalen.

Voor de geïnteresseerden pen ik hier mijn tussenkomst neer:
“Collega’s
de vraag naar een teraardebestelling volgens de islamitische ritus komt eraan want ja, ook Ieper is aan het islamiseren, net als de rest van Vlaanderen.

De islamitische ritus vraagt niet enkel dat de overledene begraven zou worden met het aangezicht naar Mekka en om een eigen toegang tot het perk, het vraagt veel meer dan dit. In oa de brochure “Islamitisch begraven in Vlaanderen” die werd uitgegeven door de vzw Kruispunt Migratie-Integratie las ik wat de islamitische voorschriften zijn want hoe zou ik dat als “kafir” anders moeten weten?

1/ de bestaande grond moet worden afgegraven en er dient zuivere grond worden aangevoerd te worden , die gekeurd moet worden door een imam. Nieuwe grond dus, want de islamitische doden mogen niet begraven worden in dezelfde grond als diegene waar “ongelovigen” hebben in gelegen.
2/ het graf moet diep zijn en voldoende ruim.
3/ moslims worden begraven in een eigen graf met liefst, onbepaalde grafrechten. Eeuwigdurende concessies zijn wettelijk niet mogelijk.
In Vlaanderen zijn hernieuwbare concessies mogelijk.
4/ het graf wordt niet bedekt met een steen, wel met zand, gras of kiezels.
5/ moslims kiezen doorgaans ervoor om begraven te worden naast andere moslims.
Daarom dat een afzonderlijk perk voor moslims afgebakend kan worden en voor een eigen toegang gezorgd dient te worden.

U merkt het, collega’s, er komt veel meer bij kijken dan gewoon “een perkje aan te leggen”.
Gelet op het feit dat in de ons omringende steden en gemeenten nog geen apart perk is om moslims te begraven zou dit voor Ieper kunnen betekenen dat er meerdere vragen van buiten Ieper komen om hier begraven te worden. De vraag is dan of we daarvoor dan wel over de nodige ruimte beschikken.

In die context wil ik terugkomen op een vraag van een gewezen fractiegenoot uit de vorige legislatuur die vroeg om een “sterretjesweide” aan te leggen op de begraafplaats. Voor ouders die hun foetus of doodgeboren kindje verloren hebben, kan dit een grote troost betekenen. Op die vraag kon toen niet worden ingegaan omdat de ruimte en de indeling van de begraafplaats dit niet toeliet. Dit eventjes terzijde.

Collega Bolle, onlangs nog liet je het kruis verwijderen uit de voormalige OCMW-raadszaal in het Godshuis Belle in het kader van de neutraliteit , vandaag houd je hier het pleidooi voor een apart perk om er moslims te begraven.
Vreemd toch dat dit laatste van een partij komt die het nooit hoog op heeft gehad met religies…
Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen lijkt me dit nogal een populistisch voorstel met het oog op het winnen van stemmen binnen de moslimgemeenschap.

Collega Bolle, dat SP.A van mening is dat het “vanzelfsprekend” is als getuige van respect voor de islamitische geloofsovertuiging is voor het Vlaams Belang verre van vanzelfsprekend.

Vanuit de samenleving en ook het stadsbestuur wordt steeds de nadruk gelegd op integratie. Door te voorzien in aparte percelen, duidelijk afgeschermd van de percelen van de “ongelovigen” drijft men in tegendeel de segregatie ten top.

Dit gezegd zijnde kan ik besluiten met aan te geven dat op onze steun alvast NIET moet gerekend worden voor de aanleg van een islamitische rustplaats! Wij collaboreren NIET met de islam…”.

Dus tot zover het standpunt van Vlaams Belang.

De fractieleidster van Groen vindt het voorstel/ de vraag van de sossen een terechte vraag en het vergt volgens haar geen grote inspanning.

En uiteraard moest ook de fractieleider van de tjeven ook nog eens zijn woordje placeren. Zijn zoveelste verwijzing naar Ieper als Vredesstad neemt ondertussen al de gedaante aan van een grijsgedraaide en versleten plaat. Voor hem is iedere Ieperling gelijk voor de wet dus ook de 700 moslims die hier verblijven. Hoe hij aan dit cijfer komt blijft voor mij een raadsel maar soit, misschien waant hij zich wel God de Vader die alles hoort, weet en ziet. Afsluiten deed hij door te zeggen dat ik misschien nog eens Antwerpen moet bellen, een verwijzing naar de band die ik heb met de Antwerpse VB-fractie en Filip Dewinter. Heb dan maar kordaat geantwoord dat ik zelf wel zal beslissen wie ik bel en dat ik er feitelijk geen telefoontje moet voor doen aangezien ik er wel zelf naartoe zal gaan.

De bevoegde Schepen, de N-VA’er Delie, vind de vraag ook terecht maar op vandaag is daar nog geen vraag naar. Als de vraag er komt, dan zal gekeken worden voor een oplossing. Hij verwees naar de wetgeving die zegt dat een apart perk kan maar niet moet. Over mijn aangehaald risico op het aanzuigeffect om niet- Ieperse moslims hier te begraven, is hij van mening dat dit niet kan aangezien niet-Ieperlingen hier niet begraven kunnen worden tenzij zij een band hebben met Ieper.

Voor ons is dit maar een povere repliek want wetende dat moslims allemaal “broeders en zusters” van elkaar zijn, zal er wel ergens een band zijn. Ik vraag me trouwens af welke band de vluchtelingen en de migranten hebben met Ieper.
Maar ach…”onder de dekmantel van Ieper Vredesstad” zal er wellicht wel een achterpoortje zijn om toch maar te kunnen voldoen aan de vraag.

Met dit bericht wil ik duidelijk maken hoe sommigen naar de pijpen willen dansen van de moslims al dan niet in de hoop stemmen te kunnen ronselen binnen de moslimgemeenschap.
Hoe gaan die politici en alle Gutmenschen die zich uitsloven om naar de pijpen te dansen van de moslims straks aan hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen uitleggen dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de verwezenlijking van het kalifaat? Want wees gerust, ook zij zullen als “kafirs” beschouwd worden.

Vlaams Belang Ieper gaat vreedzaam in ’t verzet tegen de islamisering van onze stad: wij willen hier geen moskee, wij willen hier geen apart perk voor moslims op onze stedelijke begraafplaats. Als moslims daar niet mee kunnen leven, dan moeten ze maar verhuizen naar de andere kant van de Middellandse Zee, daar waar de islam thuishoort!  • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1739